<< pirmasis  < ankstesnis                    451-472 iš 472  
Ūkininke Leokadija Chatkevič skelbia rulono krautuvo pirkimo konkursą MTZ80 traktoriuiKontaktas: 8 681 23536, el. paštas: kazimeras22@gmail.com
2015-05-22 | Visi miestai | 8 681 23536
UAB Omertus skelbia konkursą technikos ir įrangos, skirtai polinių pamatų įrengimui, konkursą. Žr. "papildoma informacija"..
2015-05-13 | Vilnius | +37061132016, vytsad@gmail.com
Skelbiamas konkursas techninei įrangai, reikalingai kraštovaizdžio tvarkymo darbams, įsigyti. Žr. "Papildoma informacija"
2015-05-13 | Vilnius | UAB "Oberta" +37068113011, viktorija.markeris@gmail.com
Ūkininkas Antanas Daniulis organizuoja vikšrinio ekskavatoriaus pirkimo konkursą. Reikalavimus pirkimo objektui ir kitas sąlygas galima gauti šiuo adresu: Šlapių Priemiesčio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data: 2015-05-13..
2015-04-29 | Ukmergė | Tel. (620) 35517, e. p. daniulisa@gmail.com
UAB "OMTA" skelbia pirkimo konkursus:
1. Ratinis ekskavatorius (1 vnt.).
2. Vikšrinis ekskavatorius (1 vnt.).
Norintys dalyvauti konkursuose turi kreiptis į UAB "OMTA" direktorių Alfonsą Normantą, adresu Mokyklos g. 16, LT-97340 Kartena, Kretingos r..
2015-04-23 | Kretinga | Tel. (673) 86636, e. p. uabomta@gmail.com
KVIETIMAS PATEIKTI PREKIØ, DARBØ AR PASLAUGØ
PASIÛLYMÀ
Pirkimo organizatorius Jonas Cibas kvieèia Jus dalyvauti naujo specializuoto traktoriaus, sniego valymo darbams, pirkimo konkurse ir pateikti komerciná
pasiûlymà.
I. Pirkimø objektas
1. Pirkimo objekto pavadinimas ir techninë specifikacija:
vardinë galia ne maþiau kaip 184KW / 250AG
Transportinis greitis ne maþiau kaip 50KM/H
DAR PAPILDOMOS SÀVYBËS:
-Sniego peilis ne maþiau 3m ploèio;
-Variklis naudoja tik dyzelinà;
-Variklis turi turëti ne maþiau du turbokompresorius;
-Variklio darbinis tûris ne maþiau 9 litro;
-Su gamykline integruota automatinio vairavimo sistema;
-Vaþiavimo greitis ne maþiau 50km;
-Gamyklinis integruotas imobilaizeris;
-Su elektrohidrauline vairavimo kontrolës sistema;
-Su integruota nuotoline sekimo-servizo sistema;
2. Prekës turi bûti naujos, nenaudotos bei atitikti Europos Sàjungos teisës
aktø nustatytus saugos reikalavimus. Garantija ne maþiau kaip 3 metai arba
2000mth. Greitas ir kokybiðkas pogarantinis aptarnavimas.
3. draudþiama pateikti alternatyvius pasiûlymus arba pasiûlymus, parduoti tik
dalá prekiø, darbø ar paslaugø.
II. Pasiûlymø vertinimas
4. Pasiûlymai bus vertinami eurais, pagal maþiausios kainos vertinimo kriterijø.
Jeigu pasiûlymuose kainos nurodytos uþsienio valiuta, jos bus perskaièiuojamos
eurais pagal Lietuvos banko nustatytà ir paskelbtà euro ir uþsienio valiutos
santyká paskutinæ pasiûlymo pateikimo termino dienà.
III. Pasiûlymø rengimas
5. Pasiûlymas turi bûti pateiktas raðtu.
6. Á kainà turi bûti áskaièiuoti visi mokesèiai ir visos tiekëjo iðlaidos bei
nuolaidos. Pasiûlyme turi bûti nurodytas minimalus pasiûlymo galiojimo terminas.
Pasiûlymus pateikti adresu: Jonui Cibui ,Vytauto g. 39B-33, Birþai, LT- 41147
7. Pasiûlymus pateikti iki 2015m. kovo mën. 29 d. 12.00 val. asmeniðkai arba
paðtu.
8. Vokai su pasiûlymais bus atplëðiami 2015 m. kovo. 30 d. 11.00 val.
Iðkilûs klausimams skambinti tel.865575603, ûkininkas Jonas Cibas
Imonei ieškomas kranistas su nuosavu kranu objektui Kaune.
2015-02-11 | Kaunas | 8 672 38512
UAB "Deltuvos mediena" skelbia konkursą rastų pjovimo staklėms pirkti.

Pasiūlymai adresu: UAB "Deltuvos mediena" , Paliepės g. 8, Deltuva, Ukmergės r. Pasiūlymai iki 2015 02 25. Tel. 8 615 24628
Ūkininkas Aurimas Truncė skelbia vikšrinio buldozerio ir hidraulinio ekskavatoriaus pirkimo konkursą (pirkimasskaidomas į dalis).

Pasiūlymai iki 2015 02 20 11 val., adresu: Janapolio k. , Alovės sen., Alytaus r.

Kontaktas: 8 616 23644, el. paštas: trunceaurimas@gmail.com
UAB "Svalex" skelbia konkursą mini ekskavatoriui pirkti (gamybos metais 2014). Pasiūlymai iki 2014 06 30 17 val. tel. 861010566, svalex@yahoo.com
KB "Baltoji plunksnelė" skelbia konkursą dviejų elektrokrautuvų įsigijimui. Iki 2014-04-05 reikia pateikti raštu sutikimą dalyvauti konkurse adresu: KB "Baltoji plunksnelė", Paukštininkų g. 15B, LT-56100, Kaišiadorys. Informacija tel. (650) 31603, faks. (346) 52310, e.p. j.kackaite@kggroup.eu Konkurso data - 2014-04-10, 10.30 val. Pirkimas iš dalies finansuojamas ES..
UAB KTD Group skelbia konkursą buldozerio pirkimui. Pasiūlymai iki 2014 04 07. Pasiūlymai pateikiami tiesiogiai arba paštu: Jorupės g. 6, Smiltynų I kaimas, Kauno raj.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ŽemĖsŪûkio ministro 2007 m. balandŽio
5 d. Įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis „Projekto vykdytojo, pretenduojačio
gauti paramą iš Europos žeėës ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo
pirkimo taisyklėmis“ ŽŪB „AGRO investicijos“ skelbia konkursą
ekskavatoriaus pirkimui. Vokai bus atplėšiami vasario 3 dieną 15.00 val.
adresu: Laikšių k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. Pasiteirauti galima tel.:
8 656 94462, el. paštas: pavezupis@takas.lt
UAB "Vaura" įgyvendina ES remiamą projektą "Karjero technikos pirkimas" ir skelbia konkursą frontaliniams krautuvams (2 vnt.) įsigyti. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data - 2014-01-31, 17.00 val. Informacija tel. (694) 70571, el.p. venclova.tomas@gmail.com
Siekiant tinkamai pasiruošti projekto "Pašarų gamybos bazės įkūrimas ir plėtra" įgyvendinimui KB "Nevėžis agro" skelbia pirkimo konkursą. Pirkimo objektas: speciali augalininkystės produktų transportavimo technika. Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data - 2013-01-27, 10.00 val. Atsiliepimus raštu pateikti iki 2014-01-20 adresu: Kooperatinė bendrovė "Nevėžis agro", Anykščių r., Gudžiupio k., tel. (614) 80075, el.paštas nevezis.agro@gmail.com
UAB "Vėjo respublika" skelbia konkursą ratiniam ekskavatoriui įsigyti. Įmonė pretenduoja gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę. UAB "Vėjo respublika" buveinė Kalnų g. 10, Pivašiūnai, Alytaus r. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2014-01-14, 16.00 val. adresu Plento g. 39, Naraukelio k, Prienų r.
2013-12-30 | Visi miestai | (612) 19970
Prašome iki 2014-01-06 pateikti įmonei "Renergija" komercinį pasiūlymą parduoti miško priekabą su varančių ratų sistema ir hidromanipuliatoriumi, skirtą dirbti su traktoriumi. Komerciniai pasiūlymai turi būti siunčiami paštu registruotuose vokuose adresu: UAB "Renergija", Ežero g. 20, Sariai, Švenčionių r. Mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis bus išrinktas laimėtoju..
2013-12-18 | Švenčionys | +370 616 55140
UAB "Viltrakių energija" pretenduojanti gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo, skelbia konkursą ratinio ekskavatoriaus (2 vnt.) pirkimui. Dėl konkurso sąlygų prašoma kreiptis e. p. viltrakiuenergija@gmail.com, pasiteirauti tel. (659) 36894. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2014-01-06 10:00 val..
2013-12-18 | Šakiai | Viltrakių k. 5, Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav., tel. (699) 43461
UAB "Viltrakių energija" pretenduojanti gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo, skelbia konkursą ekskavatorinio krautuvo (3 vnt.) pirkimui. Dėl konkurso sąlygų prašoma kreiptis e. p. viltrakiuenergija@gmail.com, pasiteirauti tel. (659) 36894. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2014-01-06 10:00 val..
2013-12-18 | Šakiai | Viltrakių k. 5, Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav., tel. (699) 43461
Ūkininkas Antanas Jankauskas skelbia konkursą sunkvežimiui su manipuliatoriumi ir platforma įsigyti. Atsiliepimus į skelbimą pateikti adresu: Bažnyčios g. 2, Naujųjų Kietaviškių k., Kietaviškių sen., LT-21412 Elektrėnų sav., el.paštas audi2@inbox.lt. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2013-12-27, 16.00 val.
2013-12-16 | Visi miestai | tel. (687) 63738
Gyvenamųjų namų bendriją domina pasiūlymai dėl mechanizuoto sniego valymo paslaugų Vilniuje, šių gatvių atkarpose: Visorių, N. Indriliūno, J. Degutytės, B. Krivicko, V. Mačernio. Pasiūlymai iki 2013 12 23. Tel. 8 662 34480 (Vaidas), el. paštas: bendrija698@gmail.com ..

Perkamas vikšrinis ekskavatorius 1 vnt.
Vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks Adresu: Medelyno g. 64, Vėliučionių k.Vilniaus raj.Tel.8 631 75408, el.pastas kastilita@gmail.com
2013 m.Gruodžio 2 d. 12:00 val.
<< pirmasis  < ankstesnis                    451-472 iš 472  
www.JUSUSVETAINE.lt